null

نقشه های حرارتی

رفتار را تجسم کنید – با نمایش بصری کلیک ، ضربه زدن و رفتار پیمایشی – آنچه که کاربران می خواهند ، به آنها اهمیت می دهند و در سایت شما انجام می دهند را درک کنید – که قوی ترین شاخص های انگیزه و تمایل بازدید کننده است.

فهرست